دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی: شامل ویدئوهایی متشکل از تعدادی برنامه آموزشی مرتبط با یکدیگر که یک هدف معین را شامل می‌شود.
به عبارت دیگر؛ یک «دوره آموزشی» بخصوص که طی چندین جلسه و با اهداف از پیش طراحی شده را در بر می‌گیرد.

مشاهده همه 7 نتیجه

    0   question